Wed. Jun 19th, 2019

*

*

Skåne Tillbaka till Danmark

9 min read
CCD 4creativepeople@gmail.com

Christine Cleopatra Djerf, Stockolm 8/4 2019// Enligt pressreleasen den andra  April i år vill John Erik Wagner, dansk politiker, återvända Skåne till Danmark -på Skåningarnas egen begäran! Många politiker har skämtat om äganderätten till Skåne genom åren, det gör inte John Erik dock.

Bakomliggande fakta visar i en statlig konferens 2017 , med danska Teknologirådet och rapporten “Prioritering af Danmarks areal i fremtiden” , att Danmarks befolkningstillväxt kräver mer bostäder, fler vägar, dubbelt så mycket skog, jordbruk, kulturmiljöer, våtområden och om detta ska kunna genomföras till år 2050 behöver Danmark växa med 30 till 40 procent.

Fredsfördraget i februari 1658 gav Sverige Bleking, Halland och Skåne men freden varade inte länge och områdena stannande kvar i Svenska ägo. Rapporten 2017 säger istället att Danmark måste hitta innovativa metoder för att göra sin begränsade yta multifunktionell. Det vill säga: Samma områden ska kunna användas till mer än en sak i taget.

 

John Erik Wagner är helt seriös på den här punkten, han är inte bara övertygad om att Skåne tillhör Danmark, han vet också att Skåningarna vill tillbaka. Googlar man lite, hittar man flera politiker genom åren som önskat ta tillbaka Skåne, även slå samman Danmark och Skåne med Tyskland.

Jag som “Paparazzi” kommer inte snoka djupare i avsikten med gränsflyttning och sjunker istället ner i ett spännande partiprogram. Det mesta verkar vara lyx för folket och lyx skulle ju inte vara helt fel i Sverige heller efter år av nedbrytning för de svagaste. Nästa samtal med John måste handla om med vilken strategi han avser förändra landet mot sin önskade riktning.

En annan sak som jag funderat över är “nakenuppmärksamheten”. Han presenterades naken på valkampanjerna över hela Danmark och John berättar i ett förtroligt samtal den 2/4-2019 för mig, att den omtalade nakenkampanjen 2005 handlade om pressuppmärksamhet. Små partier i Danmark väcker inte samma intresse, något John skapat rubriker kring när han stormade en TV-sändning i sin cowboykostym.

Idag har han lagt “cowboyen” på hyllan och liknar mer en greve eller Engelsk adel än någon uppmärksamhetstörstande hobbypolitiker, att erbjuda nakenbilder läste jag även att en svensk toppolitiker gjort på sin väg uppåt. Mannen har inga gränser och det borde vara en tilltalande kvalitet hos politiker. Har en politiker inga gränser, då kan den personen nå oanade höjder och skulle vara ett friskt tillskott till gamla beprövade ideologier som bara håller kantrade länder flytande. 

Frågan är väl om John kan komma förbi stämpeln som sexobjekt och jag tänker naturligtvis på Ilona Staller, Italiens och troligtvis världens enda politiskt arbetande porrstjärna. Hon var drivande, resultatinriktad och målmedveten. Fortfarande minns man henne som en porrskådis framför hennes intelligens och globala engagemang. Hacken på vägen som envist höll henne kvar vid den första titeln, kan ju ha varit de publika sexerbjudandena till ledare för världsmakter.

Wikipedia:

In 1979, Staller was presented as a candidate to the Italian parliament by the Lista del Sole, Italy’s first Green party. In 1985, she switched to the Partito Radicale, campaigning on a libertarian platform against nuclear energy and NATO membership, as well as for human rights. She was elected to the Italian parliament in 1987, with approximately 20,000 votes. While in office, and before the outset of the Gulf War, she offered to have sex with Iraqi leader Saddam Hussein in return for peace in the region.[8] She was not re-elected at the end of her term in 1991.[9]

In 1991, Staller was among the founders of another Italian political movement, called Partito dell’Amore (“Party of Love”), which was spearheaded by friend and fellow porn star Moana Pozzi. In January 2002, she began exploring the possibility of campaigning in Hungary, her country of birth, to represent Budapest’s industrial Kőbánya district in the Hungarian parliament. However, she failed to collect enough petition signatures for a non-partisan candidacy. In the same year, she ran in local elections in Monza, Italy, promising to convert a prominent building into a gambling casino, but she attracted few votes. In 2004, she announced plans to run for mayor of Milan with a similar promise. She renewed her offer to have sex with Saddam Hussein in October 2002, when Iraq was resisting international pressure to allow inspections for weapons of mass destruction,[5] and in April 2006, she made the same offer to Osama bin Laden.[10]

In September 2011, it was revealed that Staller was eligible for and would be receiving a yearly pension of 39,000 euros from the Italian state as a result of her five years in the country’s parliament.[11] Reacting to the controversy raised by the news, the former porn star, who started receiving the pension in November 2011, when she turned 60, stated: “I earned it and I’m proud of it.”[12]

 

Pressrelesen

Denmark 2-4-2019// John Erik Wagner presents his political program for the upcoming parliamentary election 2019 in Denmark! (Press release in English and Danish)

Wagner’s election program

Wagner’s election program

1. Close the job centers and private actors as staffing agencies, abolish forced activation of the unemployed and sick. Give those who cannot work, the sick, and disabled people peace and quiet with an early retirement pension.

John Erik Wagner say’s: “-I want to close the job centers because there is money in unemployment for private actors who make billions in getting the speed down in the treasury, it’s a much bigger problem than unemployment”. The solution is to give the unemployed a real job with collective pay or a civil wage when there are not enough job opportunities to go around.

2. John Erik Wagner want’s to lower the retirement age to 50. He say’s: “Because it is economically better to have healthy retired people than sick ones who are run-down and in need of longtime recovering or medical treatment; recuperation, if possible“. The cost on society for continuous convalescence is a lot higher than to lower the pension age. Let pensioners avoid paying taxes on their pensions, and they will be able to afford to get better. Or full-time pension.

3. John Erik Wagner want to return Skåne (a southern part of Sweden) back to Denmark. John say’s that the people of Skåne wants to go home to Denmark. This will benefit Denmark because it will give more money to the Danish Treasury. Skåne in itself is Sweden’s most important agricultural area and Trelleborgs Havn is the country’s second largest port for freight and ferry crossings to the rest of Europe. This is confirmed again in Sweden’s parliamentary elections 2018 that Skåne votes on Danish politics which is the Swedish Democrats.

The Swedish king Karl X Gustav, in 1658 stole Skåne from Denmark. Despite the fact that the political border between Sweden and Denmark has moved from Småland to Øresund, Skåne has never been Swedish, just as the Southern Jews never became German. No one can cheat nature. “Skåne might be populated with Swedish citizens, but we are not Swedish by heart. That’s why the rulers in Stockholm have been terrified by the bridge (Öresundsbron). They are afraid of losing the slopes, and they do”. Spare.

4. Climate and environmental policy. We must have a rock hard environmental policy. We must force the farmers to plant fruit trees and flowers at the edge zones along their fields. We want the edge ditch back along the road, and we must plant several varieties of apple trees and fruit trees throughout Denmark. This to provide food for more animals, birds and bees.

5. We want it to be free to go to the dentist, as well as free hospital care. We recognize the mouth as a part of the body and its health as of great importance to the general condition.

6. We want less expensive public transport as bus and train by abolishing the zone system. We consider this to be an overly expensive bureaucratic system.

7. Animal welfare yes please! Stop unnecessary export of slaughter animals abroad – this will give more jobs to Denmark.

8. More less expensive rental housing with a capped cost.

9. More money for education, -this is Denmark’s future!

10. Improve hospital conditions.

11. Free nursery and kindergarten just as we have free primary school. Because it will provide a better citizen.

12. Where will John Erik Wagner get the money for his election program? He want to get the money from the Danish Treasury. Denmark has plenty of money for welfare and several warm hands It goes well in Denmark. Public finances are in control and employment is historically high. Since the parliamentary election, Denmark’s GDP has increased by 118 billion, which corresponds to 100 million every single day. In light of the slowdown that we are currently seeing in the global economy, it is good that the Danish economy is bumpy.

Oprindelige artikel -(Danish)

1. Luk Jobcentrene og private aktører, afskaf tvangsaktivering af ledige og syge. Giv dem der ikke kan arbejde og de syge og handicappede fred og ro på en førtidspension. Jeg vil lukke jobcenterne fordi der er penge i arbejdsløshed til private aktører, som tjener milliarder på at få snablen ned i statskassen, det er et meget større problem end arbejdsløshed. Løsningen er, at give de arbejdsløse et rigtigt arbejde med overenskomst løn eller borgerløn, når der ikke er job til alle.

2. Jeg vil sætte pensionsalderen ned til 50 år. Fordi det er bedre at ha raske mennesker på pension end syge mennesker der er nedslidte og skal på sygehuset. Det koster samfundet mange flere penge at sætte pensionsalder op i sengepladser på sygehuset og plejehjem. Lad pensionister slippe for at betale skat af deres pension, så vil de få råd til at få det bedre. Eller pension med fuld løn.

3. Jeg vil gøre Skåne Dansk. Fordi Skåninger vil hjem til Danmark Det vil gavne Danmark fordi det vil giv flere penge i den Danske statskasse . Fordi Skåne er Sveriges vigtigste landbrugsområde og Trelleborgs Havn er Sveriges næststørste Havn vedrørende gods og Færgeovergange til resten af Europa. Det bliver bekræftet igen i Sveriges folketingsvalg 2018 at Skåne stemmer på Dansk politik som er Sverigedemokraterne. Den svenske konge Karl X Gustav, i 1658 tyvstjal Skåne. På trods af at den politiske grænse mellem Sverige og Danmark er flyttet fra Småland til Øresund, er skåningerne aldrig blevet svenske, ligesom sønderjyderne aldrig blev tyske. Ingen kan snyde naturen. “At Skåne er svenske statsborgere er én sag. Men vi er det ikke af hjertet. Derfor har magthaverne i Stockholm også været skrækslagne ved broen. De er bange for at miste skåningerne og det gør de. København er VORES hovedstad,” lyder afskedssalutten fra Skåne.

4. Klima- og miljøpolitik ja tak. Vi skal ha stenhård miljøpolitik, ved at tvinge bønderne til at plante frugttræer og blomster ved kantzonen langs deres marker og vi skal ha grøftekanten tilbage langs vejen og vi skal plante flere forskellige sorter af æbletræer og frugttræer i hele Danmark. Det vil give flere dyr og fugle og bier.

5. Det skal være gratis at gå til tandlæge, ligesom det er gratis at komme på sygehuset. Fordi mundens sundhed har stor betydning for resten af kroppens tilstand.

6. Det skal være billigere at køre med offentlig transport som bus og tog ved at afskaffe zone-systemet, da det er et dyrt bureaukratisk system.

7. Dyrevelfærd ja tak. Stop unødvendig eksport af slagtedyr til udlandet – det vil give flere arbejdspladser til Danmark.

8. Flere billigere leje-boliger med huslejeloft.

9. Flere penge til uddannelse, det er danmarks fremtid.

10. Forbedre forholdene på hospitalerne.

11. Gratis vuggestue og børnehave lige som vi har gratis folkeskole. Fordi det vil giv bedre samfundsborger.

12. Hvor vil John Erik Wagner få de penge fra til sit valgprogram. Jeg vil få de penge fra statskassen. Danmark har masser af penge til velfærd og flere varme hænder Det går godt i Danmark. Der er styr på de offentlige finanser, og beskæftigelsen er historisk høj. Siden folketingsvalget er Danmarks BNP steget med 118 milliarder, som svarer til 100 millioner hver eneste dag. I lyset af den afmatning, som vi lige nu ser i den globale økonomi, er det godt, at dansk økonomi.

Websites and Social Links

https://www.youtube.com/watch?v=Ab1xS5C71co&t=9s

 

Skåne Tillbaka till Danmark

Ska Skåne tillbaka till Danmark?

Thank you for the vote!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
RSS